Híreink

Aktuális híreink

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. alkalmazottai számára 2021. szeptember 16-án továbbképzést tartunk, ezért munkatársaink korlátozottan lesznek elérhetők.Megkereséseiket, bejelentéseiket továbbra is várjuk a vagyonkezelo@balatonfuzfo.hu címre!Sürgős esetben kérem hívják a Fűzfő Motel telefonszámát: +36/20/421-4804.Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Vendégeinket, hogy 2021.08.31-vel a Föveny és a Tobruk strandot bezártuk. 2021.09.01-től közparkként látogathatóak.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Öböl kártya megváltására már bankkártyás fizetési mód is választható! 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a holnapi naptól mindkét strandunk üzemel! Kellemes időtöltést kívánunk!

                                                         Öböl Kártya
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a balatonfűzfői strandokra érvényes kedvezménykártya igények befogadását 2021. május 29-től az alábbi helyszínen és időpontokban végezzük:
Helye: Fövenystrand
 • Szombat 9:00-12:00-ig
 • Vasárnap 9:00-12:00-ig
Ügyintéző: Némethné Kocsis Edit
Tel: 06/30/245-8463
Jogosultak köre:
 • Balatonfűzfő állandó lakosok
 • Balatonfűzfői Önkormányzati dolgozók
 • Balatonfűzfői nyaralóingatlannal rendelkező tulajdonosok, ingatlanonként 2 fő felnőtt és 2 fő 18 év alatti gyermekre igényelhető
Fontos!
Meglévő Öböl kártya érvényesítése vízhatlan, öntapadós, hologrammal ellátott matricával történik, amelyet a kártya bemutatásával, a jogosultság igazolásával és a kártya éves díjának befizetésével a strandpénztárakban kezdeményezhetik.
Új kártya elkészítéséhez szükséges dokumentumok:
Felnőtt (2.000.- Ft)
 • Személyi igazolvány
 • Lakcím kártya
 • Személyes megjelenés
Gyermek és Fiatalkorú (4-18 éves korig, 1.000,- Ft):
 • Lakcím kártya
 • Személyes megjelenés
 • Diákigazolvány
Üdülő tulajdonosok (Felnőtt: 6.000,- Ft/fő, ingatlanonként két fő felnőttre és 2 fő 18 év alatti gyermekre 4.000,- Ft/fő, részére váltható ki)
 • Személyi igazolvány
 • Lakcím kártya
 • Személyes megjelenés
 • Önkormányzat adóosztályának igazolása az adótartozás-mentességről (az igazolás kiadása postai vagy elektronikus úton történik)
 • Az Önkormányzatnál a személyes ügyfélfogadás szünetel, az adóhatóság elérhetősége (https://balatonfuzfo.hu/kozos-hivatal/balatonfuzfoi-kozos-onkormanyzati-hivatal-elerhetosegei)
Ügyfélfogadás: hétfő-szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00
péntek: 8:00-12:00
Más települések lakóinak részére (15.000,- Ft/fő)
 • Személyi igazolvány
 • Lakcím kártya
 • Személyes megjelenés
Az elkészült kártyák az igénylés helyén kerülnek kiszolgáltatásra. Gyártási idő kb. 5 nap, ezen időszak alatt a befizetésről kapott nyugta és a személyi igazolvány együttes bemutatása jogosít a strandra történő belépésre.
Kellemes időtöltést kívánunk!
Fűzfői Vagyonkezelő Kft.       

Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítése

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, adószám: 11952121-2-19, statisztikai számjele: 11952121-6420-113-19, képv.: Kálmán András ügyvezető önállóan) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184Balatonfűzfő, Nike körút 1.

Tel.szám: 06/88/596-932

2. A pályázat célja:

A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ingatlan tulajdonrészének értékesítése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlanhányad(továbbiakban: Ingatlan, vagy Ingatlan tulajdoni hányad) adatai:

Balatonfűzfő, belterület, 918/2. hrsz. alatti, természetben 8175 Balatonfűzfő, Árpád utca 1. sz alatt található ingatlan 4437/10239 tulajdoni hányada.Az ingatlan per, teher és igénymentes, kivéve az alábbiakat:

 • vízvezetési szolgalmi jog (jogosult: Országos Vízügyi Beruházási Vállalat Budapest);
 • távközlési vezetékjog (jogosult: Soproni Postaigazgatóság)
 • bányaszolgalmi jog: (jogosult: E.On Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.)
 • vezetékjog (jogosult: E.On Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.)
 • elővásárlási jog (jogosult: OMV Hungária Ásványolaj Kft.)
 • jelzálogjog (jogosult: OMV Hungária Ásványolaj Kft.)

Az ingatlan tulajdoni hányad induló ára: 24.420.000,- Ft.

Az ingatlan vételár ÁFA mentes.

5. Pályázati biztosíték:

Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 500.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 10104820-77040300-01004000 Budapest Banknál vezetett bankszámlaszámára való átutalással kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

Ha a pályázó pályázata nyertesnek minősül, úgy az adott biztosíték a szerződés szerinti vételárba beszámít. Ha a pályázat nyertese - vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó - az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.

A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

6. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

 • a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

7. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.

szám alatti székhelye.

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok kizárólag postai úton nyújthatók be. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát folyamatos sorszámozással és aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: "Pályázati ajánlat a 8184 Balatonfűzfő, belterület, 918/2. hrsz-ú ingatlanrész 4437/10239 tulajdoni hányadának megvételére".

9. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és legmagasabb vételárat tartalmazó ajánlatot teszi.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 60. napon köti a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel- köt szerződést.A vételár az adásvételi szerződés aláírását követő legkésőbb 15 napon belüli egyösszegű banki átutalással teljesítendő. Az ingatlan adásvételi szerződést a nyertes pályázó által megbízott ügyvéd, vagy közjegyző a nyertes pályázó kizárólagos költségviselése mellett készíti el, az eladó által megbízott ügyvédi irodával egyeztetve.

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

 • nyilatkozat az ingatlan tervezett felhasználási módjáról,
 • a pályázat tartalmazza a pályázó nevét, címét, egyéb azonosító adatait
 • a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket, különös tekintettel a 9./ pontban írtakat
 • a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű megajánlást kér a kiíró),
 • a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,
 • a magánszemély pályázó nyilatkozzon arról, hogy az adatainak kezelésére a pályázat kiírója a pályázat célja szerinti mértékben és időtartamban jogosult,
 • a biztosíték megfizetésének igazolása banki bizonylat csatolásával.

Amennyiben valamelyik nyilatkozatot a pályázó elmulasztja, a kiíró saját döntése szerint a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja, vagy legfeljebb 1 alkalommal a kézhezvételtől számított maximum 8 napos határidővel hiánypótlásra hívhatja fel. A hiánypótlás teljesítése hiányában a 9. napon a mulasztó pályázó pályázatát a kiíró érvénytelenné nyilvánítja.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2021. május hó 19. nap (szerda) 13:00 óra (a pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

12. A nyilvános bontás ideje, helye:

2021. május hó 20. nap (csütörtök) 09:00 óra, Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal, tanácsterem.

A nyilvános bontás során a veszélyhelyzet alatti rendkívüli jogrendben annak szabályai az irányadók.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Név.: Kálmán András ügyvezető

Tel.: 06/20-372-5421

15. Pályázatok elbírálása:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete 7. § 10. pontja illetve a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Alapító okirata alapján az ingatlanhányad értékesítése tárgyában a döntést Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a társaság Alapítója hozza meg.

A pályázatokat előzetesen a Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottságmegvizsgálja, és javaslatot tesz a Képviselő-testület/Polgármester részére. A nyertes pályázóval megkötendő adásvételi szerződés aláírására a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője jogosult.

Veszélyhelyzet alatti rendkívüli jogrendben a pályázat bontására, az előkészítő feladatok ellátására és a döntés meghozatalára vonatkozóan a rendkívüli jogrend szabályai az irányadók.

16. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

 • A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
 • Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.
 • A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.
 • A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
 • A pályázati kiírás a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat és a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. honlapján (www.balatonfuzfo.hu, www.fuzfoivagyonkezelokft.hu) kerül meghirdetésre.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Itt a jó idő! :) A Fűzfői Vagyonkezelő Kft-től lehetőség van ágdarálót bérelni 1.500 Ft+áfa/nap összegért. Érdeklődni a 88/574-584-es telefonszámon lehet.


A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. az alábbi szakterületeken tevékenykedő elsősorban helyi vállalkozók és vállalkozások jelentkezését várja a jövőbeli együttműködés reményében:

- kőműves-,

- épületasztalos-,

- bádogos munkák,

- villanyszerelői-,

- festő-mázoló tevékenység,

- tetőfedő,

- hideg-, és melegburkoló.

Jelentkezésüket rövid bemutatkozással, névvel és elérhetőség megadásával várjuk a vagyonkezelo@balatonfuzfo.hu címre!

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.