Pályázatok

.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Balatonfűzfő 354/13 hrsz.-ú "kivett vízmű" megnevezésű Fűzfői Vagyonkezelő Kft. tulajdonában lévő, és a Balatonfűzfő 354/19 hrsz.-ú "kivett vízmű" megnevezésű Balatonfűzfő Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokra a WINTER-ZONE Sport Egyesület (székhelye: 8175 Balatonfűzfő, Hóvirág utca 31.) 15 éves bérleti szerződést kötött, a kikötői beruházás megvalósítása érdekében.

A kishajó-kikötő üzemeltetési engedélyét NORD POINT Balatonfűzfői Vitorlás Sport Egyesület (8175 Balatonfűzfő, Hóvirág utca 31.) kapta meg a Budapest Főváros Kormányhivatal Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztálytól (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.). A felek abban állapodtak meg, hogy az Egyesület a kikötő használatbavételi engedélyének véglegessé válása után 1-1 hajó helyet biztosít Balatonfűzfő Város Önkormányzata és a Balatonfűzfő Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő Fűzfői Vagyonkezelő Kft. részére.

A NORD POINT Balatonfűzfői Vitorlás Sport Egyesület (8175 Balatonfűzfő, Hóvirág utca 31.) kedvtelési célú kishajó kikötő helyszínrajza értelmében a kikötő kiosztás, illetve a közösségi terasz (stég) a Balatonfűzfő 050 hrsz.-ú "kivett Balaton tó, nádas" megnevezésű Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanra létesültek.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft. jelen pályázati kiírása a V02-es kikötőállást érinti.

A kikötő egyéb funkcióit ellátó épületek (iroda és elsősegély nyújtó hely biztosítására szolgáló főépület, raktár, szociális épület), illetve építmények (parkoló, sólyakocsi tároló, közlekedési területek, liget stb.) a Balatonfűzfő 354/13 és 354/19 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkednek el.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft. (továbbiakban: Kiíró) a kikötői helyszínrajz szerinti V02-es kikötőállás hasznosítása tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. tv. (továbbiakban Nvtv.) és a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete alapján nyílt pályázati eljárást (továbbiakban: eljárást) indít. A nyilvánosan közzétett felhíváshoz kapcsolódóan Kiíró a jelen részletes tájékoztatóban határozza meg a pályázati feltételeket.

1. Pályázati Felhívás Kiírójának megnevezése, székhelye:

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.

8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8.

Kálmán András ügyvezető

Kapcsolattartók:

név: Kálmán András ügyvezető

telefon: 88/574-584

mobil: 20/372-5421

e-mail cím: kalman.andras@balatonfuzfo.hu


2. A pályázat célja:

A pályázat célja a Kiíró használatában lévő Balatonfűzfő 050. hrsz-ú ingatlanon a mellékelt helyszínrajzon kialakított V02-es kikötőállás hasznosítása bérleti szerződés alapján.

A kikötőhely hasznosításával kapcsolatos egyéb információk:

 • A kikötőhely a mellékelt átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint, az abban foglalt bérlői kötelezettségek alapján hajókikötőként funkcionáljon.

 • Az kikötőhelyre vonatkozó bérleti jogviszony 2024. augusztus 01-től 2037. április 25-ig tartó időszakra jön létre.

 • A nyilvános versenytárgyalás során az induló bérleti jog fenti időszakra vonatkozó minimálisan megajánlható díja 10.000.000,- Ft +ÁFA.

 • A bérleti jogviszony alatt az éves bérleti díj 1.200.000,- Ft + ÁFA, amely összeg minden tárgyévet követő január 01-től a KSH szerinti infláció mértékével növekszik.

 • A bérleti szerződés alapján a bérlő jogosult a V02-es kikötőhelyet, a hozzá kapcsolódó parkolót, a kikötő közös helyiségeit használni, jogosult továbbá a száraztárolásra.

 • A bérlő a használat során köteles figyelembe venni a mellékelt átadás-átvételi jegyzőkönyv, a kikötőrend, a házirend előírásait.

 • A bérlő a bérleti jog ellenértékét, valamint az éves bérleti díjnak 2024 évre vonatkozó időarányos részét a hajóhely birtokba vételéig köteles megfizetni számla ellenében a Fűzfői Vagyonkezelő Kft., mint bérbeadó MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 10104820-77040300-01004000 számú bankszámlájára történő utalással.

 • A közüzemi díjakat (villany, víz, hulladékszállítás) számláit a bérlő köteles a NORD POINT Balatonfűzfői Vitorlás Sport Egyesület (8175 Balatonfűzfő, Hóvirág utca 31.) házirendjében rögzítettek szerint megfizetni

 • A bérleti jogot, mint vagyoni értékű jogot a bérlő nem idegenítheti el.

 • A bérlő köteles a pályázata benyújtásával egyidejűleg a bérbeadó MBH Bank Nyrt.-nél vezetett 10104820-77040300-01004000 számú bankszámlájára 500.000,- Ft összegű bánatpénzt megfizetni.

 • Amennyiben a bérleti jogviszony a szerződés lejárta előtt megszűnik, az előre megfizetett bérleti jog ellenértékével és bérleti díjjal a szerződő felek az alábbiak szerint számolnak el: A Bérlő részére a bérleti jog tényleges megszűnésének időpontjában visszamaradó időszakra járó időarányos összeg 25%-kal csökkentett bérleti jog összege kerül visszafizetésre.

3. Pályázó köre:

Az ajánlattevő természetes, vagy jogi személy lehet.

4. Pályázat benyújtására kizáró okok:

 • annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a Kiíró közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik.

 • a pályázatot benyújtó lakó-, illetve szálláshelyként hasznosítaná.

5. Ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje:

Pályázati dokumentációk benyújtását kizárólag ajánlott levélben a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. nevére címezve lehetséges (Fűzfői Vagyonkezelő Kft., 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8.)

Pályázati dokumentációt 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati), lezárt borítékban vagy csomagban szükséges benyújtani, amelyen fel kell tüntetni a Pályázó nevét, székhelyét és a Pályázati Felhívás címét (Ajánlat a "Balatonfűzfő 050. hrsz-ú ingatlan V02-es kikötőhely hasznosítása") egyaránt. Pályázati anyagot magyar nyelven, egységesen összefűzve, folyamatos sorszámozással (egész számokkal) és minden oldalon a Pályázó képviseletében eljáró személynek szignóval kell ellátnia.

Pályázati dokumentáció a Felhívás napjától benyújtható.

6. Pályázat benyújtásának határideje: 2024. 07. 17.

Beadási határidőn túl érkezett és Pályázati Felhívásban rögzített feltételektől eltérő pályázatokat, Kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

7. Hiánypótlás:

Kiíró a pályázat benyújtását követő 8 napon belül egy alkalommal 5 napos határidővel hiánypótlást írhat ki a pótolható dokumentumokra.

Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja, különösen a megajánlott bérleti jog és bérleti díj tekintetében.

8. Eljárásrend:

Kiíró jogosult a pályázat indoklásnélküli visszavonására, érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítani. Ennek bekövetkeztekor pályázó kár és költségigénnyel nem élhet Kiíró felé. Pályázat benyújtását követően a pályázati dokumentációban tartalmi változtatás nem lehetséges.

Pályázat elkészítéséhez kapcsolódó mindennemű költség Pályázót terheli, azok Kiíróra nem háríthatók.

Kiíró pályázat tárgyát képező hajóhely megtekintésére lehetőséget biztosít előzetes telefonos egyeztetést követően.

9. Pályázatok elbírálása:

Bírálat során megállapításra kerül a pályázat érvényessége, illetve érvénytelensége. Érvényesnek tekinthető egy pályázat, amennyiben jelen Pályázati Felhívásban rögzített tartalmi és formai követelményeknek hiánytalanul megfelel, valamint határidőn belül érkezik meg. Az érvényes pályázatok elbírálását a Kiíró vezető tisztségviselője és jogi képviselője végzik.

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a Kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek nyilvánítja.

Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség, továbbá az ügyvédi költségek az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem háríthatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

10. Pályázati döntés értesítése, szerződéskötés

A pályázat elbírálását követő 8 napon belül a Kiíró értesíti a pályázatok eredményéről postai úton a Pályázókat. A Kiíró nyertes Pályázóval további egyeztetéseket folytathat a megkötendő szerződés pontos részleteiről. Amennyiben a nyertes Pályázóval szerződéskötés bármely oknál fogva meghiúsul, úgy Kiíró második legjobb ajánlatot adó Pályázóval folytathatja a tárgyalásokat vagy a pályázatot visszavonhatja. Pályázati döntés kiértesítése és a szerződés megkötése között maximum 60 nap áll rendelkezésre.

11. Pályázati dokumentáció kötelező mellékletei:

 • jogi személy esetén:

– cég neve, székhelye, adószáma, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
– nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget,

 • Köztartozás mentes adóigazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés
 • Balatonfűzfő jegyzőjének igazolása arról, hogy Pályázónak nincs Balatonfűzfő Város Önkormányzata felé fennálló tartozása
 • Átláthatósági nyilatkozat (nem hiánypótolható)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötelezettséget vállal
 • Nyilatkozat pályázati feltételek elfogadásáról
 • Nyilatkozat kizáró okokról
 • Pályázó 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírás minta
 • Pályázó (jogi személy) 30 napnál nem régebbi kivonata/cégkivonata
 • külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

12. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja:

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8. Az ajánlatok bontása a leadási határidőt követő 5 (öt) munkanapon belül történik.

A Kiíró nem tart nyilvános bontási eljárást az ajánlatok bontása során.

Az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyv készül.

Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Érvénytelen a pályázat, ha:

a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;

b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be;

c) ha nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő formai és tartalmi előírásoknak.

13. Az ajánlatok bírálati szempontjai, módszere:

A pályázat nyertese az összességében, a legmagasabb bérleti díjat ajánló (mely magába foglalja a bérleti jogot és az éves bérleti díjat), érvényes ajánlatot tevő pályázó.

14. A pályázók értesítésének módja, szerződéskötés:

A pályázó(ka)t a Kiíró írásban értesíti a döntésről. A nyertes pályázóval az erről szóló döntés közlését követően a bérleti szerződés megköthető.

A pályázatok elbírálását követően a Kiíró képviselői a nyertes pályázóval további egyeztetést folytatnak, a megkötendő szerződés tartalmának végleges kidolgozása érdekében. A Kiíró vezető tisztségviselője a pályázat nyertesével szerződéses formában rögzíti a pontos feltételeket.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a Kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a Kiíró jogosult új pályázatot kiírni és a bánatpénzt megtartani.

Az bérleti szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogi (ügyvédi) költség, kiadás 100 %-ban a pályázat nyertesét terheli.

15. Egyéb információk:

A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak.

16. Pályázati felhívás mellékletei:

 • Átláthatósági nyilatkozat (sablon)
 • Tulajdoni lap
 • kikötői helyszínrajz

Balatonfűzfő, 2024. június 24.

Kálmán András

ügyvezető