Pályázatok

.

Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítése

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, adószám: 11952121-2-19, statisztikai számjele: 11952121-6420-113-19, képv.: Kálmán András ügyvezető önállóan) 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8.

Telefonszám: 06/88/574-584

2. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egyfordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlanhányadok (továbbiakban: Ingatlan, vagy Ingatlan tulajdoni hányad) adatai:

· Balatonfűzfő, Szállás utca 5. számú, 1495/161 hrsz-ú társasházban az A/2 ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

· Balatonfűzfő, Szállás utca 5. számú, 1495/161 hrsz-ú társasházban az A/4 ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Az 1. pontban leírt ingatlan elidegenítési árának legkisebb összege: 4.500.000.-Ft.

Az 2. pontban leírt ingatlan elidegenítési árának legkisebb összege: 4.000.000.-Ft.

Az ingatlan vételára ÁFA mentes.

5. Pályázati biztosíték:

Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 50.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 10104820-77040300-02004003 MBH Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlaszámára való átutalással kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

Ha a pályázó pályázata nyertesnek minősül, úgy az adott biztosíték a szerződés szerinti vételárba beszámít. Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.

A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

6. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

 • a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

7. Pályázat benyújtására kizáró okok:

A pályázatok értékelésében és elbírálásában nem vehet részt:

 • a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója, és foglalkoztatója,
 • a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,
 • annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8.

szám alatti székhelye.

9. Az ajánlatok benyújtásának módja:

A Pályázati dokumentációt postai úton, lezárt borítékban szükséges benyújtani, amelyen fel kell tüntetni a Pályázó nevét, székhelyét és a Pályázati Felhívás címét ("Ajánlat a Balatonfűzfő 1495/161/A/2 vagy/és 1495/161/A/4 hrsz.-ú ingatlanra") egyaránt. Pályázati anyagot magyar nyelven, egységesen összefűzve, folyamatos sorszámozással (egész számokkal) és minden oldalon a Pályázó képviseletében eljáró személynek szignóval kell ellátnia.

10. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és ingatlanonként legmagasabb vételárat tartalmazó érvényes ajánlatot teszi.

Nyertes pályázónak a megajánlott vételár 100 %-át szerződéskötéskor meg kell fizetnie.

Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség, továbbá az értékesítés ügyvédi és ingatlan nyilvántartási költségek az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

11. Pályázati döntés értesítése, szerződéskötés

Pályázat elbírálását a Kiíró végzi, 8 napon belül a pályázatok eredményéről postai úton Pályázókat Kiíró értesíti. Kiíró nyertes Pályázóval további egyeztetéseket folytathat a megkötendő szerződés pontos részleteiről. Szerződés végleges változatát aláírást megelőzően Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásra elő kell terjeszteni. Amennyiben a nyertes Pályázóval szerződéskötés bármely oknál fogva meghiúsul, úgy Kiíró második legtöbb pontot elérő Pályázóval folytathatja a tárgyalásokat vagy Pályázatot visszavonhatja. Pályázati döntés kiértesítése és a szerződés megkötése között maximum 60 nap áll rendelkezésre.

12. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

Ajánlat 2023. október 01. napjától benyújtható.

Ajánlat benyújtásának határideje: 2023. október 31.

Beadási határidőn túl érkezett és Pályázati Felhívásban rögzített feltételektől eltérő pályázatokat, Kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

· Pályázati dokumentáció kötelező mellékletei:

 • Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím),
 • jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
  – cég neve, székhelye, adószáma, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
  – nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget,
 • Köztartozásmentes adóigazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés
 • Balatonfűzfő jegyzőjének igazolása arról, hogy Pályázónak nincs Balatonfűzfő Város Önkormányzata felé fennálló tartozása
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 60 napig ajánlati kötelezettséget vállal
 • Nyilatkozat pályázati feltételek elfogadásáról
 • Nyilatkozat kizáró okokról
 • Pályázó (jogi személy) 30 napnál nem régebbi kivonata/cégkivonata
 • külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

13.a. Közös pályázati dokumentáció kötelező mellékletei

Amennyiben közös pályázattételre kerül sor, akkor a közös pályázók – fentieken túl –kötelesek becsatolni pályázatukba valamennyi, a közös pályázatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:

 • a közös pályázatban részt vevő felek nevét, székhelyét,
 • a közös pályázók nevét, címét,
 • a közös pályázattal érintett szerződés célját,
 • tartalmaznia kell az eljárás tárgyát és az eljárást megindító pályázati felhívásra (közzétett hirdetményre) való utalást. A közös Pályázatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy az eljárásban együttes pályázóként részt kívánnak venni,
 • a közös pályázók egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerülnek,
 • Meg kell jelölni a közös pályázók képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös pályázók nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), ill. a közös pályázók nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös pályázók képviseletére jogosult személy aláírási mintáját,
 • a közös pályázók megállapodása minden
 • felfüggesztő (hatályba léptető) ill. bontó feltétel nélküli,
 • a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá
 • harmadik személy beleegyezéséhez, ill. hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a közös pályázó valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

A közös pályázók nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös pályázók nevében teszik. Közös pályázók jogosultak gazdasági társaságot alapítani nyertes pályázat esetén.

Amennyiben több pályázó közösen pályázik, akkor elegendő, ha a pályázók egyike váltotta ki a dokumentációt.

14. A nyilvános bontás ideje, helye:

2023. 11. hó 01.nap 09:00 óra, Balatonfűzfő, Szállás u. 8.

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

16. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Név.: Kálmán András ügyvezető

Tel.: 06/20-372-5421

17. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati kiírás a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat és a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. honlapján (www.balatonfuzfo.hu, www.fuzfoivagyonkezelokft.hu) kerül meghirdetésre.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.


Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítése

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, adószám: 11952121-2-19, statisztikai számjele: 11952121-6420-113-19, képv.: Kálmán András ügyvezető önállóan) 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8.

Telefonszám: 06/88/574-584

2. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egyfordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlanhányadok (továbbiakban: Ingatlan, vagy Ingatlan tulajdoni hányad) adatai:

· Balatonfűzfő, Szállás utca 5. számú, 1495/161 hrsz-ú társasházban az A/2 ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

· Balatonfűzfő, Szállás utca 5. számú, 1495/161 hrsz-ú társasházban az A/4 ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

Az 1. pontban leírt ingatlan elidegenítési árának legkisebb összege: 4.235.000.-Ft.

Az 2. pontban leírt ingatlan elidegenítési árának legkisebb összege: 3.952.000.-Ft.

Az ingatlan vételára ÁFA mentes.

5. Pályázati biztosíték:

Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 100.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 10104820-77040300-02004003 MBH Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlaszámára való átutalással kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

Ha a pályázó pályázata nyertesnek minősül, úgy az adott biztosíték a szerződés szerinti vételárba beszámít. Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.

A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

6. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

 • a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

7. Pályázat benyújtására kizáró okok:

A pályázatok értékelésében és elbírálásában nem vehet részt:

 • a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója, és foglalkoztatója,
 • a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,
 • annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8.

szám alatti székhelye.

9. Az ajánlatok benyújtásának módja:

A Pályázati dokumentációt postai úton, lezárt borítékban szükséges benyújtani, amelyen fel kell tüntetni a Pályázó nevét, székhelyét és a Pályázati Felhívás címét (Ajánlat a Balatonfűzfő belterületi 1495/161/A/2 vagy/és 1495/161/A/4 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére") egyaránt. Pályázati anyagot magyar nyelven, egységesen összefűzve, folyamatos sorszámozással (egész számokkal) és minden oldalon a Pályázó képviseletében eljáró személynek szignóval kell ellátnia.

10. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és legmagasabb vételárat tartalmazó érvényes ajánlatot teszi.

Nyertes pályázónak a megajánlott vételár 100 %-át szerződéskötéskor meg kell fizetnie.

Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség, továbbá az értékesítés ügyvédi és ingatlan nyilvántartási költségek az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

11. Pályázati döntés értesítése, szerződéskötés

Pályázat elbírálását a Kiíró végzi, 8 napon belül a pályázatok eredményéről postai úton Pályázókat Kiíró értesíti. Kiíró nyertes Pályázóval további egyeztetéseket folytathat a megkötendő szerződés pontos részleteiről. Szerződés végleges változatát aláírást megelőzően Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásra elő kell terjeszteni. Amennyiben a nyertes Pályázóval szerződéskötés bármely oknál fogva meghiúsul, úgy Kiíró második legmagasabb árat kínáló Pályázóval folytathatja a tárgyalásokat vagy Pályázatot visszavonhatja.

Pályázati döntés kiértesítése és a szerződés megkötése között maximum 60 nap áll rendelkezésre.

12. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

Ajánlat 2023. augusztus 01. napjától benyújtható.

Ajánlat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 31.

Beadási határidőn túl érkezett és Pályázati Felhívásban rögzített feltételektől eltérő pályázatokat, Kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

· Pályázati dokumentáció kötelező mellékletei:

 • Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím),
 • jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
  – cég neve, székhelye, adószáma, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
  – nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget,
 • Köztartozásmentes adóigazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés
 • Balatonfűzfő jegyzőjének igazolása arról, hogy Pályázónak nincs Balatonfűzfő Város Önkormányzata felé fennálló tartozása
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 60 napig ajánlati kötelezettséget vállal
 • Nyilatkozat pályázati feltételek elfogadásáról
 • Nyilatkozat kizáró okokról
 • Pályázó (jogi személy) 30 napnál nem régebbi kivonata/cégkivonata
 • külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

13.a. Közös pályázati dokumentáció kötelező mellékletei

Amennyiben közös pályázattételre kerül sor, akkor a közös pályázók – fentieken túl –kötelesek becsatolni pályázatukba valamennyi, a közös pályázatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:

 • a közös pályázatban részt vevő felek nevét, székhelyét,
 • a közös pályázók nevét, címét,
 • a közös pályázattal érintett szerződés célját,
 • tartalmaznia kell az eljárás tárgyát és az eljárást megindító pályázati felhívásra (közzétett hirdetményre) való utalást. A közös Pályázatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy az eljárásban együttes pályázóként részt kívánnak venni,
 • a közös pályázók egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerülnek,
 • Meg kell jelölni a közös pályázók képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös pályázók nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), ill. a közös pályázók nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös pályázók képviseletére jogosult személy aláírási mintáját,
 • a közös pályázók megállapodása minden
 • felfüggesztő (hatályba léptető) ill. bontó feltétel nélküli,
 • a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá
 • harmadik személy beleegyezéséhez, ill. hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a közös pályázó valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

A közös pályázók nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös pályázók nevében teszik. Közös pályázók jogosultak gazdasági társaságot alapítani nyertes pályázat esetén.

Amennyiben több pályázó közösen pályázik, akkor elegendő, ha a pályázók egyike váltotta ki a dokumentációt.

14. A nyilvános bontás ideje, helye:

2023. 09. hó 04.nap 09:00 óra, Balatonfűzfő, Nike krt. 1. emeleti kistárgyaló

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

16. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Név.: Kálmán András ügyvezető

Tel.: 06/20-372-5421

17. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati kiírás a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat és a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. honlapján (www.balatonfuzfo.hu, www.fuzfoivagyonkezelokft.hu) kerül meghirdetésre.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.


Pályázati felhívás - Strandi szolgáltatásbeszerzés 2023

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, adószám: 11952121-2-19, statisztikai számjele: 11952121-6420-113-19, képv.: Kálmán András ügyvezető önállóan) 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8.

Telefonszám: 06/88/596-932

2. A pályázat célja:

1. Balatonfűzfői Föveny strandfürdőn 2023.06.01-től 2023.09.31-ig úszómesteri ügyelet és kapcsolódó eszközök biztosítása és elsősegélyhely üzemeltetése 78/2008 (IV.3.) Korm.Rendelet alapján.

2. Balatonfűzfői Tobruk strandon 2023.06.01-től 2023.09.31-ig úszómesteri ügyelet és kapcsolódó eszközök biztosítása 78/2008 (IV.3.) Korm. Rendelet alapján.

3. A pályázat jellege:

A pályázat zártkörű, meghívásos, egyfordulós.

4. Pályáztatásra kerülő szolgáltatás részletei:

A szolgáltatásokat a 78/2008 (IV.3.) Korm.Rendelet alapján szükséges biztosítani. A Pályázónak a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokban előírt speciális feltételeknek meg kell felelnie

5. Pályázati biztosíték:

Pályázati biztosítékra a pályázat kiírója nem tart igényt.

6. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

 • a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

7. Pályázat benyújtására kizáró okok:

 • a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója, és foglalkoztatója pályázati kiírónak,
 • a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja pályázati kiírónak,

8. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8. sz. alatti székhelye.

9. Az ajánlatok benyújtásának módja:

A Pályázati dokumentációt postai úton, lezárt borítékban szükséges benyújtani, amelyen fel kell tüntetni a Pályázó nevét, székhelyét és a Pályázati Felhívás címét ("Strandi szolgáltatásbeszerzés 2023") egyaránt. Pályázati anyagot magyar nyelven, egységesen összefűzve, folyamatos sorszámozással (egész számokkal) és minden oldalon a Pályázó képviseletében eljáró személynek szignóval kell ellátnia.

10. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a pályázati célonként legalacsonyabb egyösszegű megbízási díjat tartalmazó érvényes ajánlatot teszi.

11. Pályázati döntés értesítése, szerződéskötés

Pályázat elbírálását követően 8 napon belül pályázatok eredményéről postai úton Pályázókat Kiíró értesíti. Kiíró nyertes Pályázóval további egyeztetéseket folytathat a megkötendő szerződés pontos részleteiről. Amennyiben a nyertes Pályázóval szerződéskötés bármely oknál fogva meghiúsul, úgy Kiíró második legolcsóbb ajánlatot benyújtó Pályázóval folytathatja tovább a tárgyalásokat vagy Pályázatot visszavonhatja. Pályázati döntés kiértesítése és a szerződés megkötése között maximum 60 nap áll rendelkezésre

12. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

Ajánlat 2023. március 01. napjától benyújtható.

Ajánlat benyújtásának határideje: 2023. március 31.

Beadási határidőn túl érkezett és Pályázati Felhívásban rögzített feltételektől eltérő pályázatokat, Kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

· Pályázati dokumentáció kötelező mellékletei:

 • Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím),
 • jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
  - cég neve, székhelye, adószáma, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
  - nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 60 napig ajánlati kötelezettséget vállal
 • Nyilatkozat pályázati feltételek elfogadásáról
 • Nyilatkozat kizáró okokról
 • Pályázó (természetes személy) 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírás minta
 • Pályázó (jogi személy) 30 napnál nem régebbi kivonata/cégkivonata
 • külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

Amennyiben közös pályázattételre kerül sor, akkor a közös pályázók - fentieken túl -kötelesek becsatolni pályázatukba valamennyi, a közös pályázatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:

 • a közös pályázatban részt vevő felek nevét, székhelyét,
 • a közös pályázók nevét, címét,
 • a közös pályázattal érintett szerződés célját,
 • tartalmaznia kell az eljárás tárgyát és az eljárást megindító pályázati felhívásra (közzétett hirdetményre) való utalást. A közös Pályázatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy az eljárásban együttes pályázóként részt kívánnak venni,
 • a közös pályázók egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerülnek,
 • Meg kell jelölni a közös pályázók képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös pályázók nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), ill. a közös pályázók nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös pályázók képviseletére jogosult személy aláírási mintáját,
 • a közös pályázók megállapodása minden
 • felfüggesztő (hatályba léptető) ill. bontó feltétel nélküli,
 • a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá
 • harmadik személy beleegyezéséhez, ill. hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a közös pályázó valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

A közös pályázók nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös pályázók nevében teszik. Közös pályázók jogosultak gazdasági társaságot alapítani nyertes pályázat esetén.

Amennyiben több pályázó közösen pályázik, akkor elegendő, ha a pályázók egyike váltotta ki a dokumentációt.

14. A nyilvános bontás ideje, helye:

2023. 04. hó 03.nap 14:00 óra, Balatonfűzfő, Szállás u. 8.

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

16. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:

Név.: Kálmán András ügyvezető

Tel.: 06/20-372-5421

17. Egyéb információ:

A Föveny strand igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati kiírás a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. honlapján (www.balatonfuzfo.hu, www.fuzfoivagyonkezelokft.hu) kerül közzétételre.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.


Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítése

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, adószám: 11952121-2-19, statisztikai számjele: 11952121-6420-113-19, képv.: Kálmán András ügyvezető önállóan) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.

Tel.szám: 06/88/596-932

2. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlanhányad (továbbiakban: Ingatlan, vagy Ingatlan tulajdoni hányad) adatai:

Balatonfűzfő, belterület, 1810 hrsz. alatti, "kivett beépítetlen terület" megnevezésű, 1047 m2 területnagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan a HÉSZ szabályozásai szerint következő módon hasznosítható, beépíthető:

 • övezeti jel: Lke4 kertvárosias lakóövezet.

Az Ingatlanra a Magyar Államnak elővásárlási joga áll fenn.

Az ingatlan elidegenítési árának legkisebb összege: 34.505.000 Ft

Az ingatlan vételár ÁFA mentes.

5. Pályázati biztosíték:

Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 500.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 10104820-77040300-01004000 MKB Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlaszámára való átutalással kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

Ha a pályázó pályázata nyertesnek minősül, úgy az adott biztosíték a szerződés szerinti vételárba beszámít. Ha a pályázat nyertese - vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó - az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.

A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

6. Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

 • a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

7. Pályázat benyújtására kizáró okok:

 • a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója, és foglalkoztatója,
 • a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,
 • annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja.

8. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.

szám alatti székhelye.

9. Az ajánlatok benyújtásának módja:

A Pályázati dokumentációt postai úton, lezárt borítékban szükséges benyújtani, amelyen fel kell tüntetni a Pályázó nevét, székhelyét és a Pályázati Felhívás címét (Ajánlat a Balatonfűzfő belterületi 1810 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére") egyaránt. Pályázati anyagot magyar nyelven, egységesen összefűzve, folyamatos sorszámozással (egész számokkal) és minden oldalon a Pályázó képviseletében eljáró személynek szignóval kell ellátnia.

10. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és legmagasabb vételárat tartalmazó érvényes ajánlatot teszi.

Nyertes pályázónak a megajánlott vételár 100 %-át szerződéskötéskor meg kell fizetnie.

Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség, továbbá az értékesítés ügyvédi és ingatlan nyilvántartási költségek az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

11. Pályázati döntés értesítése, szerződéskötés

Pályázat elbírálását és Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testület jóváhagyását követően 8 napon belül pályázatok eredményéről postai úton Pályázókat Kiíró értesíti. Kiíró nyertes Pályázóval további egyeztetéseket folytathat a megkötendő szerződés pontos részleteiről. Szerződés végleges változatát aláírást megelőzően Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásra elő kell terjeszteni. Amennyiben a nyertes Pályázóval szerződéskötés bármely oknál fogva meghiúsul, úgy Kiíró második legtöbb pontot elérő Pályázóval folytathatja a tárgyalásokat vagy Pályázatot visszavonhatja. Pályázati döntés kiértesítése és a szerződés megkötése között maximum 60 nap áll rendelkezésre

12. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

Ajánlat 2022. szeptember 14. napjától benyújtható.

Ajánlat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 31.

Beadási határidőn túl érkezett és Pályázati Felhívásban rögzített feltételektől eltérő pályázatokat, Kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

· Pályázati dokumentáció kötelező mellékletei:

 • Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím),
 • jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
  - cég neve, székhelye, adószáma, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
  - nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget,
 • Köztartozásmentes adóigazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés
 • Balatonfűzfő jegyzőjének igazolása arról, hogy Pályázónak nincs Balatonfűzfő Város Önkormányzata felé fennálló tartozása
 • Átláthatósági nyilatkozat (nem hiánypótolható)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötelezettséget vállal
 • Nyilatkozat pályázati feltételek elfogadásáról
 • Nyilatkozat kizáró okokról
 • Pályázó (természetes személy) 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírás minta
 • Pályázó (jogi személy) 30 napnál nem régebbi kivonata/cégkivonata
 • külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

Amennyiben közös pályázattételre kerül sor, akkor a közös pályázók - fentieken túl -kötelesek becsatolni pályázatukba valamennyi, a közös pályázatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:

 • a közös pályázatban részt vevő felek nevét, székhelyét,
 • a közös pályázók nevét, címét,
 • a közös pályázattal érintett szerződés célját,
 • tartalmaznia kell az eljárás tárgyát és az eljárást megindító pályázati felhívásra (közzétett hirdetményre) való utalást. A közös Pályázatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy az eljárásban együttes pályázóként részt kívánnak venni,
 • a közös pályázók egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerülnek,
 • Meg kell jelölni a közös pályázók képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös pályázók nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), ill. a közös pályázók nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös pályázók képviseletére jogosult személy aláírási mintáját,
 • a közös pályázók megállapodása minden
 • felfüggesztő (hatályba léptető) ill. bontó feltétel nélküli,
 • a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá
 • harmadik személy beleegyezéséhez, ill. hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a közös pályázó valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

A közös pályázók nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös pályázók nevében teszik. Közös pályázók jogosultak gazdasági társaságot alapítani nyertes pályázat esetén.

Amennyiben több pályázó közösen pályázik, akkor elegendő, ha a pályázók egyike váltotta ki a dokumentációt.

14. A nyilvános bontás ideje, helye:

2022. 10. hó 05. nap 13:00 óra, Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Fűzfői Vagyonkezelő Kft., Központi iroda

15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

16. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Név.: Kálmán András ügyvezető

Tel.: 06/20-372-5421

17. Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati kiírás a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat és a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. honlapján (www.balatonfuzfo.hu, www.fuzfoivagyonkezelokft.hu) kerül meghirdetésre.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.
Pályázati felhívás - esővédő tető gyártása

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, adószám: 11952121-2-19, statisztikai számjele: 11952121-6420-113-19, képv.: Kálmán András ügyvezető önállóan) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.

Tel.szám: 06/88/596-932

2. A pályázat célja:

A Balatonfűzfő 1495/184 hrsz-ú ingatlan (ún. régi gépkocsi mosó) területén esővédő gépkocsi beálló kivitelezése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályázat műszaki tartalma:

A Balatonfűzfő 1495/184 hrsz-ú ingatlan (ún. régi gépkocsi mosó) területén nyeregtetős, min. 3,7m belmagasságú, bordó vagy barna matt színben festett trapéz lemez fedésű, oldalborítás nélküli, hosszanti oldalanként min. 3 lábon álló, acélszerkezetű esővédő tető (gépkocsi beálló) kivitelezése.

További előírások:

A tető héjazatot belső oldalon páralecsapódás ellen védeni kell átszellőzés biztosításával.

Hosszanti oldalakon esővíz elvezető ereszcsatorna kiépítése szükséges, melyeket a talajszinten található vízelvezető árokig ki kell építeni.

A tetőhéjazatot oromszegéssel kell ellátni.

A tartószerkezetet min. kétrétegű (egy réteg alapozó, egy réteg fedőfestés) védőbevonattal kell ellátni.

5. Pályázati feltételek:

Bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. szám alatti székhelyén.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát folyamatos sorszámozással és aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: "Pályázati ajánlat esővédő tető gyártása".

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és legkedvezőbb ajánlatot teszi, és ajánlata megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak, megfelelően kidolgozott, és tartalmazza az elvárt műszaki tartalmat.

Pályázat értékelése az alábbi kritériumok pontozásával történik a Kiíró számára előnyösebb tartalom szerin, növekvő sorrendben. Például: a legalacsonyabb ár 1 pontot ér, a második legalacsonyabb 2 pontot és így tovább.

Kritériumok: teljes ár, teljesítési határidő, garancia.

A legkedvezőbb ajánlat a kritériumokra kapott pontok összesítését követően legkisebb pontszámot elért ajánlat.

A pályázat nyertesével a szerződést legkésőbb az elbírálást követő 8. napon köti a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel- köt szerződést.

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

 • a pályázat tartalmazza a pályázó nevét, címét, egyéb azonosító adatait
 • a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell a teljes vállalási árról,
 • a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

Amennyiben valamelyik nyilatkozatot a pályázó elmulasztja, a kiíró saját döntése szerint a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja, vagy legfeljebb 1 alkalommal a kézhezvételtől számított maximum 8 napos határidővel hiánypótlásra hívhatja fel. A hiánypótlás teljesítése hiányában a 9. napon a mulasztó pályázó pályázatát a kiíró érvénytelenné nyilvánítja.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2022. január hó 14. nap (péntek) 13:00 óra (a pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

11. A nyilvános bontás ideje, helye:

2022. január hó 18. nap (kedd) 09:00 óra, Fűzfői Vagyonkezelő Kft. központi iroda, Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Név.: Kálmán András ügyvezető

Tel.: 06/20-372-5421

14. Pályázatok elbírálása:

A nyertes pályázóval megkötendő szerződés aláírására a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője jogosult.

16. Egyéb információ:

A helyszín igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

 • A pályázati eljárásban csak olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
 • A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
 • A pályázati kiírás a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. honlapján (www.balatonfuzfo.hu, www.fuzfoivagyonkezelokft.hu) kerül meghirdetésre.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.


Pályázati felhívás - 71.sz. út menti gyalogátkelőhely korlátainak felújítása

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, adószám: 11952121-2-19, statisztikai számjele: 11952121-6420-113-19, képv.: Kálmán András ügyvezető önállóan) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184Balatonfűzfő, Nike körút 1.

Tel.szám: 06/88/596-932

2. A pályázat célja:

A Balatonfűzfő, 71-es büfé buszmegállónál lévő gyalogátkelőhely csőből készült korlátainak felújítása, a hiányzó korlátok eredetivel megegyező kivitelű pótlása.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályázat műszaki tartalma:

A meglévő, stabil és ép korlátokat felülettisztítást követően felületvédelemmel kell ellátni: két rétegben - egy alapozó és egy fedőréteg - le kell festeni, a felső bevonatot zöld RAL6001 színben kell elkészíteni.

A hiányzó korlátokat le kell gyártani az eredetivel megegyező kivitelben, majd oly módon rögzíteni kell, hogy kézi erővel kimozdítani, kidönteni (rongálás) ne lehessen. Továbbá a korlátokat úgy kell elhelyezni, hogy azok megakadályozzák az úttestre lépést a korlátokkal védett járda teljes hosszában. Az új korlátokat is a fent megjelölt módon le kell festeni.

A meglévő, stabil, de eldeformálódott korlátokat ki kell egyengetni. Amennyiben ez az anyag szerkezetében károsodást okoz, a károsodott részt ki kell váltani új csőre. Amennyiben az egyengetés a korlát rögzítését instabillá teszi, újra kell azt rögzíteni.

Sem a bontási, sem az építési munkálatok nem zavarhatják a közúti forgalmat. A gyalogosok számára biztosítani kell az áthaladás lehetőségét, valamint a helyszínen jelzésekkel fel kell szólítani őket a fokozott óvatosságra, tájékoztatni kell őket, hogy munkaterületen haladnak át.

5. Pályázati feltételek:

Bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. szám alatti székhelyén.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát folyamatos sorszámozással és aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: "Pályázati ajánlat korlátok felújítására".

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és legalacsonyabb végösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlatot teszi, és ajánlata megfelelően kidolgozottság, és tartalmazza az elvárt műszaki tartalmat.

A pályázat nyertesével a szerződést legkésőbb az elbírálást követő 8. napon köti a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel- köt szerződést.

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

 • a pályázat tartalmazza a pályázó nevét, címét, egyéb azonosító adatait
 • a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell a teljes vállalási árról,
 • a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

Amennyiben valamelyik nyilatkozatot a pályázó elmulasztja, a kiíró saját döntése szerint a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja, vagy legfeljebb 1 alkalommal a kézhezvételtől számított maximum 8 napos határidővel hiánypótlásra hívhatja fel. A hiánypótlás teljesítése hiányában a 9. napon a mulasztó pályázó pályázatát a kiíró érvénytelenné nyilvánítja.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2021. július hó 23. nap (péntek) 13:00 óra (a pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

11. A nyilvános bontás ideje, helye:

2021. június hó 26. nap (hétfő) 09:00 óra, Fűzfői Vagyonkezelő Kft. központi iroda, Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Név.: Kálmán András ügyvezető

Tel.: 06/20-372-5421

14. Pályázatok elbírálása:

A nyertes pályázóval megkötendő szerződés aláírására a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője jogosult.

16. Egyéb információ:

A helyszín igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

 • A pályázati eljárásban csak olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
 • A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
 • A pályázati kiírás a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. honlapján (www.balatonfuzfo.hu, www.fuzfoivagyonkezelokft.hu) kerül meghirdetésre.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.


Pályázati felhívás - Útburkolat javítása

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, adószám: 11952121-2-19, statisztikai számjele: 11952121-6420-113-19, képv.: Kálmán András ügyvezető önállóan) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184Balatonfűzfő, Nike körút 1.

Tel.szám: 06/88/596-932

2. A pályázat célja:

A Balatonfűzfő, Viola utca, Szarkaláb utca és Akácos utca útburkolatának javítása.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályázat műszaki tartalma:

A javítandó útfelületről (változó vastagságban) a laza murvaréteg eltávolítása, a gépjárművek és csapadék által lesodort, összekupacolódott murva összeszedése, deponálása a helyszínen kijelölt helyen.

Akna fedlapok környezetében 15 cm vastag beton (C-16) keresztbordák kialakítása* az javítandó útszakasz szélességében (3,0 x 1,0 x 0,15).

Tükör kialakítása, szükség esetén zúzalékkal való feltöltés a betonbordák kivételével, tömörítés.

Akna fedlapok ideiglenes védelmének kialakítása az emulzió szórástól és a zúzaléktól.

A kijelölt útszakasz nyomvonalának emulziószórása. Kijelölést Kiíró elvégzi.

4/8 -as frakciójú zúzalék terítése.

Felületi zárás (emulzió szórás, 4/8 -as frakciójú zúzalék terítése).

5. Pályázati feltételek:

Bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.
 • ajánlatadónak ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy 2021. augusztus 26-ig készre jelenti a megrendelt munkákat.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. szám alatti székhelyén.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát folyamatos sorszámozással és aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: "Pályázati ajánlat útburkolatok javítására".

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és legalacsonyabb végösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlatot teszi, és ajánlata megfelelően kidolgozott, és tartalmazza az elvárt műszaki tartalmat.

Kiíró fenntartja magának a jogot a tételenkénti (utcánkénti) megrendelésre azzal, hogy akár csak egy utcát is megrendel a legalacsonyabb végösszegű árat ajánló ajánlattevőtől.

A pályázat nyertesével a szerződést legkésőbb az elbírálást követő 8. napon köti a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel- köt szerződést.

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

 • a pályázat tartalmazza a pályázó nevét, címét, egyéb azonosító adatait
 • a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az utcánkénti vállalási árról
 • a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell a teljes vállalási árról
 • a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan

Amennyiben valamelyik nyilatkozatot a pályázó elmulasztja, a kiíró saját döntése szerint a pályázatot érvénytelenné nyilváníthatja.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2021. július hó 30. nap (péntek) 13:00 óra (a pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

11. A nyilvános bontás ideje, helye:

2021. augusztus hó 04. nap (szerda) 09:00 óra, Fűzfői Vagyonkezelő Kft. központi iroda, Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Név.: Kálmán András ügyvezető

Tel.: 06/20-372-5421

14. Pályázatok elbírálása:

A nyertes pályázóval megkötendő szerződés aláírására a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője jogosult.

16. Egyéb információ:

A helyszín igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A vállalt határidő elmulasztása esetén Kiíró jogosult kötbér felszámítására Vállalkozó felé. A kötbér mértéke a megrendelési összeg 3%-a minden késedelemmel járó napra.

Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

 • A pályázati eljárásban csak olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
 • A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
 • A pályázati kiírás a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. honlapján (www.balatonfuzfo.hu, www.fuzfoivagyonkezelokft.hu) kerül meghirdetésre.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.