Pályázatok

.

Pályázati felhívás - esővédő tető gyártása

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, adószám: 11952121-2-19, statisztikai számjele: 11952121-6420-113-19, képv.: Kálmán András ügyvezető önállóan) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.

Tel.szám: 06/88/596-932

2. A pályázat célja:

A Balatonfűzfő 1495/184 hrsz-ú ingatlan (ún. régi gépkocsi mosó) területén esővédő gépkocsi beálló kivitelezése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályázat műszaki tartalma:

A Balatonfűzfő 1495/184 hrsz-ú ingatlan (ún. régi gépkocsi mosó) területén nyeregtetős, min. 3,7m belmagasságú, bordó vagy barna matt színben festett trapéz lemez fedésű, oldalborítás nélküli, hosszanti oldalanként min. 3 lábon álló, acélszerkezetű esővédő tető (gépkocsi beálló) kivitelezése.

További előírások:

A tető héjazatot belső oldalon páralecsapódás ellen védeni kell átszellőzés biztosításával.

Hosszanti oldalakon esővíz elvezető ereszcsatorna kiépítése szükséges, melyeket a talajszinten található vízelvezető árokig ki kell építeni.

A tetőhéjazatot oromszegéssel kell ellátni.

A tartószerkezetet min. kétrétegű (egy réteg alapozó, egy réteg fedőfestés) védőbevonattal kell ellátni.

5. Pályázati feltételek:

Bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. szám alatti székhelyén.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát folyamatos sorszámozással és aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: "Pályázati ajánlat esővédő tető gyártása".

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és legkedvezőbb ajánlatot teszi, és ajánlata megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak, megfelelően kidolgozott, és tartalmazza az elvárt műszaki tartalmat.

Pályázat értékelése az alábbi kritériumok pontozásával történik a Kiíró számára előnyösebb tartalom szerin, növekvő sorrendben. Például: a legalacsonyabb ár 1 pontot ér, a második legalacsonyabb 2 pontot és így tovább.

Kritériumok: teljes ár, teljesítési határidő, garancia.

A legkedvezőbb ajánlat a kritériumokra kapott pontok összesítését követően legkisebb pontszámot elért ajánlat.

A pályázat nyertesével a szerződést legkésőbb az elbírálást követő 8. napon köti a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel- köt szerződést.

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

 • a pályázat tartalmazza a pályázó nevét, címét, egyéb azonosító adatait
 • a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell a teljes vállalási árról,
 • a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

Amennyiben valamelyik nyilatkozatot a pályázó elmulasztja, a kiíró saját döntése szerint a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja, vagy legfeljebb 1 alkalommal a kézhezvételtől számított maximum 8 napos határidővel hiánypótlásra hívhatja fel. A hiánypótlás teljesítése hiányában a 9. napon a mulasztó pályázó pályázatát a kiíró érvénytelenné nyilvánítja.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2022. január hó 14. nap (péntek) 13:00 óra (a pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

11. A nyilvános bontás ideje, helye:

2022. január hó 18. nap (kedd) 09:00 óra, Fűzfői Vagyonkezelő Kft. központi iroda, Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Név.: Kálmán András ügyvezető

Tel.: 06/20-372-5421

14. Pályázatok elbírálása:

A nyertes pályázóval megkötendő szerződés aláírására a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője jogosult.

16. Egyéb információ:

A helyszín igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

 • A pályázati eljárásban csak olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
 • A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
 • A pályázati kiírás a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. honlapján (www.balatonfuzfo.hu, www.fuzfoivagyonkezelokft.hu) kerül meghirdetésre.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.


Pályázati felhívás - 71.sz. út menti gyalogátkelőhely korlátainak felújítása

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, adószám: 11952121-2-19, statisztikai számjele: 11952121-6420-113-19, képv.: Kálmán András ügyvezető önállóan) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184Balatonfűzfő, Nike körút 1.

Tel.szám: 06/88/596-932

2. A pályázat célja:

A Balatonfűzfő, 71-es büfé buszmegállónál lévő gyalogátkelőhely csőből készült korlátainak felújítása, a hiányzó korlátok eredetivel megegyező kivitelű pótlása.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályázat műszaki tartalma:

A meglévő, stabil és ép korlátokat felülettisztítást követően felületvédelemmel kell ellátni: két rétegben - egy alapozó és egy fedőréteg - le kell festeni, a felső bevonatot zöld RAL6001 színben kell elkészíteni.

A hiányzó korlátokat le kell gyártani az eredetivel megegyező kivitelben, majd oly módon rögzíteni kell, hogy kézi erővel kimozdítani, kidönteni (rongálás) ne lehessen. Továbbá a korlátokat úgy kell elhelyezni, hogy azok megakadályozzák az úttestre lépést a korlátokkal védett járda teljes hosszában. Az új korlátokat is a fent megjelölt módon le kell festeni.

A meglévő, stabil, de eldeformálódott korlátokat ki kell egyengetni. Amennyiben ez az anyag szerkezetében károsodást okoz, a károsodott részt ki kell váltani új csőre. Amennyiben az egyengetés a korlát rögzítését instabillá teszi, újra kell azt rögzíteni.

Sem a bontási, sem az építési munkálatok nem zavarhatják a közúti forgalmat. A gyalogosok számára biztosítani kell az áthaladás lehetőségét, valamint a helyszínen jelzésekkel fel kell szólítani őket a fokozott óvatosságra, tájékoztatni kell őket, hogy munkaterületen haladnak át.

5. Pályázati feltételek:

Bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. szám alatti székhelyén.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát folyamatos sorszámozással és aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: "Pályázati ajánlat korlátok felújítására".

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és legalacsonyabb végösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlatot teszi, és ajánlata megfelelően kidolgozottság, és tartalmazza az elvárt műszaki tartalmat.

A pályázat nyertesével a szerződést legkésőbb az elbírálást követő 8. napon köti a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel- köt szerződést.

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

 • a pályázat tartalmazza a pályázó nevét, címét, egyéb azonosító adatait
 • a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell a teljes vállalási árról,
 • a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

Amennyiben valamelyik nyilatkozatot a pályázó elmulasztja, a kiíró saját döntése szerint a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja, vagy legfeljebb 1 alkalommal a kézhezvételtől számított maximum 8 napos határidővel hiánypótlásra hívhatja fel. A hiánypótlás teljesítése hiányában a 9. napon a mulasztó pályázó pályázatát a kiíró érvénytelenné nyilvánítja.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2021. július hó 23. nap (péntek) 13:00 óra (a pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

11. A nyilvános bontás ideje, helye:

2021. június hó 26. nap (hétfő) 09:00 óra, Fűzfői Vagyonkezelő Kft. központi iroda, Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Név.: Kálmán András ügyvezető

Tel.: 06/20-372-5421

14. Pályázatok elbírálása:

A nyertes pályázóval megkötendő szerződés aláírására a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője jogosult.

16. Egyéb információ:

A helyszín igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

 • A pályázati eljárásban csak olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
 • A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
 • A pályázati kiírás a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. honlapján (www.balatonfuzfo.hu, www.fuzfoivagyonkezelokft.hu) kerül meghirdetésre.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.


Pályázati felhívás - Útburkolat javítása

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, adószám: 11952121-2-19, statisztikai számjele: 11952121-6420-113-19, képv.: Kálmán András ügyvezető önállóan) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184Balatonfűzfő, Nike körút 1.

Tel.szám: 06/88/596-932

2. A pályázat célja:

A Balatonfűzfő, Viola utca, Szarkaláb utca és Akácos utca útburkolatának javítása.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályázat műszaki tartalma:

A javítandó útfelületről (változó vastagságban) a laza murvaréteg eltávolítása, a gépjárművek és csapadék által lesodort, összekupacolódott murva összeszedése, deponálása a helyszínen kijelölt helyen.

Akna fedlapok környezetében 15 cm vastag beton (C-16) keresztbordák kialakítása* az javítandó útszakasz szélességében (3,0 x 1,0 x 0,15).

Tükör kialakítása, szükség esetén zúzalékkal való feltöltés a betonbordák kivételével, tömörítés.

Akna fedlapok ideiglenes védelmének kialakítása az emulzió szórástól és a zúzaléktól.

A kijelölt útszakasz nyomvonalának emulziószórása. Kijelölést Kiíró elvégzi.

4/8 -as frakciójú zúzalék terítése.

Felületi zárás (emulzió szórás, 4/8 -as frakciójú zúzalék terítése).

5. Pályázati feltételek:

Bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.

Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:

 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.
 • ajánlatadónak ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy 2021. augusztus 26-ig készre jelenti a megrendelt munkákat.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. szám alatti székhelyén.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát folyamatos sorszámozással és aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: "Pályázati ajánlat útburkolatok javítására".

8. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és legalacsonyabb végösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlatot teszi, és ajánlata megfelelően kidolgozott, és tartalmazza az elvárt műszaki tartalmat.

Kiíró fenntartja magának a jogot a tételenkénti (utcánkénti) megrendelésre azzal, hogy akár csak egy utcát is megrendel a legalacsonyabb végösszegű árat ajánló ajánlattevőtől.

A pályázat nyertesével a szerződést legkésőbb az elbírálást követő 8. napon köti a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel- köt szerződést.

9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

 • a pályázat tartalmazza a pályázó nevét, címét, egyéb azonosító adatait
 • a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az utcánkénti vállalási árról
 • a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell a teljes vállalási árról
 • a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan

Amennyiben valamelyik nyilatkozatot a pályázó elmulasztja, a kiíró saját döntése szerint a pályázatot érvénytelenné nyilváníthatja.

10. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2021. július hó 30. nap (péntek) 13:00 óra (a pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

11. A nyilvános bontás ideje, helye:

2021. augusztus hó 04. nap (szerda) 09:00 óra, Fűzfői Vagyonkezelő Kft. központi iroda, Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Név.: Kálmán András ügyvezető

Tel.: 06/20-372-5421

14. Pályázatok elbírálása:

A nyertes pályázóval megkötendő szerződés aláírására a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője jogosult.

16. Egyéb információ:

A helyszín igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A vállalt határidő elmulasztása esetén Kiíró jogosult kötbér felszámítására Vállalkozó felé. A kötbér mértéke a megrendelési összeg 3%-a minden késedelemmel járó napra.

Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

 • A pályázati eljárásban csak olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
 • A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
 • A pályázati kiírás a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. honlapján (www.balatonfuzfo.hu, www.fuzfoivagyonkezelokft.hu) kerül meghirdetésre.

Fűzfői Vagyonkezelő Kft.